Refer a friend and get % off! They'll get % off too.

Resolusi Syariah dalam Kewangan Islam Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia (2010 - 2011)

BAHAGIAN A: MUKADIMAH


PENGENALAN 


OBJEKTIF 


BAHAGIAN B: RESOLUSI MAJLIS PENASIHAT SYARIAH BANK NEGARA MALAYSIA
TA`WIDH DAN GHARAMAH


1. Kos Dana Pembiayaan (Cost of Fund) Bukan Sebahagian daripada Ta`widh 
2. Penentuan Kadar Ta`widh 
3. Caj Lewat Bayar bagi Hutang Penghakiman 


BAI` DAYN
4. Pembelian Hutang dengan Komoditi 
TAWARRUQ
5. Struktur Kad Kredit-i Berasaskan Tawarruq 
WA`D
6. Pengenaan Fi ke atas Wa`d dalam Produk Urus Niaga Hadapan Mata Wang
Asing (Forex Forward)
7. Urus Niaga Hadapan Mata Wang Asing Berasaskan Wa`d dan Murabahah
Komoditi

TAKAFUL
8. Keperluan Modal dalam Operasi Takaful 11
9. Pembayaran daripada Dana Risiko Peserta apabila Berlaku Penyerahan
Semula (Surrender) daripada Peserta Sebelum Tamat Tempoh Kontrak
10. Pembayaran Manfaat kepada Peserta yang Memenuhi Tempoh Kematangan
Kontrak (Maturity Benefit) atau Manfaat Kelangsungan Hidup (Survival Benefit)
11. Pengenaan Fi atas Pengendalian Tabarru` 13
12. Takaful Semula dengan Syarikat Insurans dan Insurans Semula Konvensional 


CAGAMAS
13. Skim Rumah Pertamaku oleh Cagamas 16

LAIN-LAIN
14. Transformasi Produk Simpanan Konvensional kepada Produk Pelaburan Patuh
Syariah
17

You will get a PDF (303KB) file

MYR 5.00

MYR 5.00

Buy Now

Discount has been applied.

Added to cart
or
Add to Cart
Adding ...