Refer a friend and get % off! They'll get % off too.

Aportació a ASHES

Quins donatius gaudeixen de deducció? Els donatius o donacions que gaudeixen de deduccions són els realitzats a associacions declarades d'utilitat pública i organitzacions no governamentals , que compleixen els requisits recollits en la Llei 49/2002, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge. 
A l'hora de fer la declaració de la renda , cal incloure les quantitats aportades a les ONG en les caselles corresponents, però s'han d'acreditar les donacions amb el certificat emès per l'entitat beneficiària. En el document ha de constar el número d'identificació fiscal del donant i de l'entitat.
Els canvis incorporats en aquesta deducció afavoreixen al donant i també a les ONG, perquè la possibilitat de recuperar més de la meitat de l'aportació realitzada és un estímul per incrementar les donacions dels contribuents. Per exemple: Si un contribuent fa aportacions mensuals a una ONG de 20 euros, al final d'any ha aportat 240 euros . En la declaració d'aquest any, dels primers 150 euros es desgrava el 75%, que són 112,5 euros; per l'excés, 90 euros (240-150 euros) s'aplica el 30% que són 27 euros. En total, es pot desgravar 139,50 euros (112,5 + 27) d'una aportació de 240 euros.Si la donació a aquesta ONG es realitza des de fa més de dos anys per la mateixa quantitat, llavors la desgravació augmenta fins a 144 euros, perquè s'incrementa la deducció al 35% dels 90 euros. És a dir, que dels 240 euros donats en realitat és com si només hagués aportat 100,5 euros que és el net de la donació menys la deducció (240-139,5) o 96 euros (240-144) si es dóna durant més de dos anys .

You will get a PDF (87KB) file

€ 0.00

Pay what you want:
(minimum €0.00)

Buy Now

Discount has been applied.

Added to cart
or
Add to Cart
Adding ...