Refer a friend and get % off! They'll get % off too.

Resolusi Syariah dalam Kewangan Islam Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia (2010 – 2012)

RESOLUSI MAJLIS PENASIHAT SYARIAH BANK NEGARA MALAYSIA
TAKAFUL

 


 •  Kadar Pembahagian Manfaat Takaful kepada Penama 
   
 • Kewajipan Pendedahan Maklumat (Duty of Disclosure) di bawah Prinsip
  Penuh Percaya

   Pelaksanaan Kepentingan Boleh Lindung 
   
 • Pembayaran Sumbangan Takaful oleh Peserta Dilakukan dengan Niat
  untuk Menipu Pemiutang

  Turutan Keutamaan bagi Tuntutan-tuntutan ke atas Kumpulan Wang
 • Takaful dalam Kes Penggulungan Pengendali Takaful

   Penggunaan Kumpulan Wang Takaful untuk Menjelaskan Hutang
  Keutamaan (Preferential Debts)

  Kegunaan Lebihan Aset dalam Kumpulan Wang Risiko Peserta 
 •  Turutan Keutamaan bagi Tuntutan ke atas Kumpulan Wang Pemegang
  Syer dalam Situasi Penggulungan Pengendali Takaful

  PENGGULUNGAN INSTITUSI PERBANKAN ISLAM
 •  Keutamaan Pembayaran Semasa Penggulungan Institusi Perbankan
  Islam
  Penerimaan Yuran Insentif Wakalah Selepas Tarikh Penggulungan 17
 • Perkongsian Laba daripada Pelupusan Aset Akaun Mudarabah dalam
  kes Penggulungan
 • Pengasingan Pembayaran Semasa Penggulungan Institusi Perbankan
 • Konvensional yang Menawarkan Skim Perbankan Islam
 • Pembayaran Kos Penggulungan oleh Pemegang Akaun Pelaburan 

You will get a PDF (319KB) file

MYR 5.00

MYR 5.00

Buy Now

Discount has been applied.

Added to cart
or
Add to Cart
Adding ...