Your Cart

Ostatnia Taśma / Tadeusz Łomnicki & Kaja Bień

On Sale
€9.99
€9.99
Added to cart
Preview

Tadeusz Łomnicki był wybitnym aktorem głównie teatralnym i filmowym. Ale nie tylko, był również reżyserem teatralnympedagogiem oraz założycielem i pierwszym dyrektorem warszawskiego Teatru na Woli. Dorobek artystyczny Łomnickiego obejmuje 82 role sceniczne, 51 ról filmowych, 26 ról w spektaklach teatru TV, 12 reżyserii teatralnych. Dwie spośród Jego sztuk doczekały się realizacji. Uznawany za jednego z najwybitniejszych aktorów w historii polskiej kinematografii, o którym inny wybitny angielski aktor światowej sławy - Laurence Olivier powiedział: "że nie ma większego w polskim teatrze, a może i światowym." 

  Urodził się 18 lipca 1928 roku w Podhajcach k. Lwowa. Wraz z całą rodziną (matką, ojcem, bratem i siostrą) przenieśli się do Krakowa. Właśnie tam, zaraz po II Wojnie Światowej zapisał się do Studia Starego Teatru na Wydział Aktorski choć właściwie stało się to przez pomyłkę , chciał bowiem zostać dramaturgiem ale... pomylił pokoje. Ukończył ten wydział w trybie przyspieszonym, między innymi właśnie dzięki talentowi. Już jako student pojawiał się na scenie Starego Teatru i wkrótce został już stałym aktorem tej sceny. Nie upłynęło dużo czasu aby zapisały się w pamięci realizacje z Jego udziałem. Od tego okresu przez ponad 40 lat był niezwykle aktywny w życiu teatralnym czy to jako aktor czy jako reżyser. Brał udział w wielu spektaklach telewizji czym dał się poznać szerszej widowni ale właśnie rola Pana Wołodyjowskiego zdobyła sławę i uznanie widzów. 

  To nagranie, któremu ja nadałam przewrotnie tytuł "Ostatnia taśma" składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera właśnie monologi z Trylogii H.Sienkiewicza a druga wybór wierszy dla dzieci J.Tuwima. 

  Życze Państwu przyjemnego odbioru. 


W 2020 roku odwiedziłam moja mamę Hankę Piotrowską z d. Łomnicką w Melbourne w Australii. Mój wujek, a jednocześnie brat mojej mamy odwiedził Australię w 1985 roku i wtedy właśnie zrealizowano nagrania, które jeszcze raz dały o sobie przypomnieć. Powstał wtedy pomysł aby podzielić się tymi nagraniami z szerszą publicznością. Z samych występów w Australii nie zachowały się żadne nagrania, tylko te kasety magnetofonowe rozdawane po każdym występie były jedynym dokumentem. Ponieważ oryginalne nagrania były w bardzo złym stanie, trzeba było je odrestaurować w miarę możliwości zwracając jednak uwagę na to, żeby nie stracić oryginalnego brzmienia głosu Tadeusza. Trzeba było je również zdigitalizować aby ocalić i zachować te pamiątkę po moim wuju. Z duma prezentuję je Wam teraz abyście mogli również się cieszyć nieznanym nagraniem Tadeusza Łomnickiego. Kaja Bień


Tadeusz Łomnicki was an outstanding actor, mainly in theatre and film. But not only that, he was also a theater director, teacher, founder and first director of the Teatr na Woli in Warsaw. Łomnicki's artistic output includes 82 stage roles, 51 film roles, 26 roles in TV theater productions, 12 theater directors. Two of his plays have been realized. Considered one of the most outstanding actors in the history of Polish cinematography, about whom another outstanding English actor of world renown - Laurence Olivier said: "that there is no greater in Polish theater, and perhaps in the world theater." He was born on July 18, 1928 in Pidhaitsi near Lviv. Together with the whole family (mother, father, brother and sister) they moved to Krakow. It was there, right after World War II, he enrolled in the Stary Theater Studio at the Acting Department, although it actually happened by mistake, because he wanted to become a playwright, but ... he mixed up the rooms. He graduated from this faculty in an accelerated mode, thanks to, among other things, talent. As a student, he appeared on the stage of the Stary Theater and soon became a regular actor on this stage. It didn't take long for the projects with his participation to be remembered. From that time on, for over 40 years he was extremely active in theatrical life, be it as an actor or director. He took part in many television shows, which made him known to a wider audience, but it was the role of Mr. Wołodyjowski that gained fame and recognition of viewers. This recording, which I perversely named "The Last Tape", consists of two parts. The first one contains monologues from the H. Sienkiewicz Trilogy and the second one is a selection of poems for children by J. Tuwim. I wish you a pleasant reception.


In 2020, I visited my mother, Hanka Piotrowska née Łomnicka, in Melbourne, Australia. My uncle, and at the same time my mother's brother, visited Australia in 1985, and it was then that the recordings were made that once again reminded of myself. It was then that the idea arose to share these recordings with a wider audience. From the performances in Australia, no recordings have survived, only the cassette tapes distributed after each performance were the only document. Since the original recordings were in a very bad condition, they had to be restored as much as possible, paying attention not to lose the original sound of Tadeusz's voice. They also needed to be digitized to save and keep this memento of my uncle. I am proud to present them to you now so that you can also enjoy the unknown recording of Tadeusz Łomnicki. Kaja Bień


You will get the following files:
 • WAV (27MB)
 • WAV (72MB)
 • WAV (240MB)
 • WAV (104MB)
 • WAV (65MB)
 • WAV (55MB)
 • WAV (55MB)
 • WAV (37MB)
 • WAV (37MB)
 • WAV (51MB)
 • WAV (55MB)
 • WAV (81MB)
No products found