Refer a friend and get % off! They'll get % off too.

Seikatsu No Akaru-sa

Kono Moto wa giron no yochi no aru tēma o betsu no shiten kara toriage, sekigyokutekina dokusha ga sekai no panorama o kotonaru shiten de mite, mōmokutekide gizen-tekina shakai no paradaimu o yaburu no o tasukemasu. Katorikku kyōkaide wa, chūsei no shūkyōdeari, Isuramu kyōto no shūkyō ni yotte shigeki sa reta Burajiru to sekai no seisaku no satsujin-sha ni wa, 十九世紀中世 No `idaina shōrei-shō' to shite, ōkibona kakureta seifu ni yoru bōdō. 

You will get a PDF (1MB) file

BRL 2.00

BRL 2.00

Buy Now

Discount has been applied.

Added to cart
or
Add to Cart
Adding ...