Refer a friend and get % off! They'll get % off too.

Luptatorul Ninja

By Dinculescu Maxim

La mai mult de 20 de ani de momentul în care am izbutit s? –mi v?d ie?it? de sub tipar prima edi?ie a acestei lucr?ri, la editura Mileniul 3 din Deva, m-am decis s? reiau subiectul ?i s? rescriu cartea care prezint? cititorului din România elemente de istorie , tehnici de baz? ?i procedee de ac?iune secrete ale marilor clanuri de Ninja sau Shinobi – cum sunt cunoscu?i mai nou ?i în Europa – l?sându-v? spa?iu suficient s? v? folosi?i imagina?ia în c?l?toria dvs. prin misterioasa ?i atât de necunoscuta lume a întunericului artelor mar?iale. În aceast? nou? reeditare am revenit la hot?rârea prezentat? în 1990 ?i am hot?rât s? v? prezint tehnicile de baz? cu explica?iile aferente, istoria principalelor clanuri ?i manualul de antrenament pentru ob?inerea diferitelor grade în ?coala Ninjutsu .

Nu v? am?gi?i, acestea reprezint? doar partea vizibil? a aisbergului ! Insist în avertismentul pe care l-am dat ?i în urm? cu peste dou? decenii, Ninjutsu nu este doar o art? mar?ial? , este un mod de via?? total , acceptat f?r? rezerve de un mare num?r de persoane care au ales s? tr?iasc? în strâns? comuniune cu natura ?i care nu respect? decât legile clanului , conduc?torii s?i ?i leg?turile cu natura înconjur?toare.
Nu v? juca?i cu armele unui Ninja, care acum pot fi cump?rate de pe diferite site-uri ! O arm? de acest fel nu este utilizat? decât într-un singur scop : pentru a îndeplini o misiune ! Mai devreme sau mai târziu posesorul unei asemenea arme, dac? nu a atins stadiul uniunii corp-spirit va fi r?nit sau va r?ni grav sau fatal pe altcineva. Nu repeta?i mi?c?rile ?i tehnicile din acest manual decât într-un cadru organizat ?i respectând toate etapele de purificare sufleteasc? ?i trupeasc? ! Nu pot fi f?cut responsabil de necugetarea celor care vor folosi ce vor g?si aici pentru a face r?u altor persoane ! Ninjutsu , a?a cum este prezentat aici, în formele lui de baz?, este o form? de art? mar?ial? ?i nu o activitate de dezvoltare a agresiunii personale împotriva societ??ii.

O siluet? neagr? apare pe unul dintre zidurile castelului. Se deplaseaz? cu viteza unui animal s?lbatic; silueta se pr?bu?e?te , parc?, peste o alt? umbr? : samuraiul de gard? din balconul nu prea înalt ?i când se vede din nou, umbra este doar una. Nici un sunet nu tulbur? lini?tea nop?ii. Cu spatele la zid, Ninja se treze?te înconjurat de samurai ?i amenin?at de lungile suli?e ale acestora …
O lic?rire orbitoare, un nor de fum ?i misteriosul personaj dispare.
Un râset batjocoritor ?i nefiresc de tare îi arat? prezen?a pe acoperi?ul castelului , de unde se arunc? în gol ?i… dispare!
Astfel este reprezentat un Ninja în povestirile populare japoneze ?i nu numai - s? nu uit?m de atacul forma?iei de Ninja din celebrul roman ?ogun al lui James Clavell sau de extraordinara trilogie Ninja a lui Erich Van Lustbader. Dar , mai exact , ce era un Ninja ? Mai exist? el ast?zi? Care este antrenamentul lui, ce face din el un Ninja modern ?
M-am decis s? v? ofer o parte din r?spunsurile la aceste întreb?ri , a?a cum le percep eu, pentru a face pu?in? lumin?(o gean?! ) asupra caracteristicilor unei discipline pline de mister ?i asaltat? de prejudec??i.

Spionii Japoniei feudale erau supranumi?i Ninja ( adic? cel care alunec?) sau Shinobi. Ei f?ceau parte dintr-o categorie special? de indivizi : regrupa?i în clanuri în mai multe regiuni ale Japoniei, dar mai ales în Iga ?i Koga , Ninja ofereau serviciile lor numero?ilor mici seniori locali (daimyo), pentru opera?ii de spionaj pur sau în misiuni de infiltrare, de ucideri sau de propagand?. Loiali doar celui care pl?te?te, nu erau rare cazurile în care schimbau tab?ra ( un fapt destul de des întâlnit chiar ?i la marii seniori cunoscu?i în epoca respectiv?) atunci când nu lucrau pentru ambele tabere, în acela?i timp.
Exista în clanurile Ninja o ierarhie foarte strict?, organizat? pe trei niveluri : GENIN – executan?ii ?i JONIN – ?efii, creierele care , în general, tr?iau în alte locuri ?i aveau o identitate schimbat?, sub aparen?a unor persoane foarte respectabile. Ei erau cei care se îngrijeau de organizarea ?i ob?inerea de misiuni pentru lupt?torii lor. Jonin ( nu se cunosc prea multe date despre ei, doar , în unele cazuri, pu?ine la num?r, numele ?i anumite evenimente la care au luat parte sau în care au fost implica?i ) primeau o educa?ie special? pentru a deveni ?efi, judec?tori ?i creiere pentru clanurile lor. Se afirm?, în anumite legende , c? ace?tia erau permanent în contact unii cu al?ii ?i c? planificau împreun? derularea tuturor opera?iunilor ; dar nu exist? nici o prob? care s? confirme aceast? afirma?ie. Între Genin ?i Jonin, care nu intrau niciodat? în contact unii cu ceilal?i, se g?sea categoria CHUNIN, intermediarii, vechi Genin care f?ceau leg?tura între cele dou? categorii ?i se ocupau de planificarea tactic?.
Capacit??ile care se cereau s? existe la un Ninja de cea mai joas? clas? erau numeroase : trebuia s? fie maestru în arta deghiz?rii, capabil de a circula în teritoriul inamic f?r? s? ridice nici o suspiciune ; de asemenea trebuia s? poat? s? se deplaseze silen?ios , f?r? s? fie sim?it de g?rzi ?i s? penetreze castelele cele mai protejate ; în sfâr?it, dac? era atacat , trebuia s? se poat? ap?ra ?i s? fug? f?r? s? lase urme.
Aceste capacit??i care, în povestirile populare, sunt adesea exagerate pân? la punctul de a deveni supranaturale, erau , în parte, rezultatul unui antrenament intensiv început din copil?rie ?i care se termina doar în moarte ; ele se bazau , pe de alt? parte , pe un mare evantai de stratageme ?i trucuri la fel ca ?i metode specifice în lucrul în echip?.
Chiar dac? nu au jucat decât un rol mai pu?in important în istoria japonez? , Ninja au fost ?i sunt obiectul unei mari celebrit??i populare, care uneori tinde s? le exagereze capacit??ile atribuindu-le acestora puteri supranaturale. Urâ?i, dispre?ui?i ?i, totodat?, temu?i de c?tre samurai ?i seniorii feudali, care îi angajau pentru tot felul de misiuni, Ninja tr?iau în mod constant în pericol, tot timpul pe fug? , tot timpul aten?i în toate direc?iile, dar întotdeauna fideli unui singur ideal : mitul capacit??ilor lor supranaturale.

You will get a PDF (43MB) file

€ 8.00

8.00

Buy Now

Discount has been applied.

Added to cart
or
Add to Cart
Adding ...