Refer a friend and get % off! They'll get % off too.

Trường hợp áp dụng Promax và Varimax

Tài liệu giải đáp: Trường hợp sử dụng phép xoay Varimax và Promax trong phân tích nhân tố khám phá.

Trường hợp bạn không có thẻ Visa hoặc Paypal, vui lòng liên hệ: https://www.facebook.com/LuanvanthacsituAdenZ

You will get a PDF (225KB) file

$ 1.99

$ 1.99

Buy Now

Discount has been applied.

Added to cart
or
Add to Cart
Adding ...