Giuseppe Ferraro

I'm a vintage gliding enthusiast.