Refer a friend and get % off! They'll get % off too.

Lemegeton : Clavicula Salomonis Rex

Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga pangalan, mga pagkakasunod, at mga tanggapan ng mga Espiritu nakung saan ay nakikipag-usap si Haring Solomon, kasama ang mga Selyo at mga katangian na pag-aari ng bawat Espiritu, at ang paraan ng pagtawag sa kanila upang magpakita sa pamamagitan ng isang anyo ng tao. Dito sa aklat na ito nakapaloob ang mahiwagang Sining ni Haring Solomon. At bagaman maraming iba pang mga Libro nasinasabing sa kanya, ngunit walang kahalintulad nito, sapagkat naglalaman ito ng lahat. Kahit na may mga pamagat na may maraming iba pang mga Pangalan ng Aklat, gaya ng THE BOOK OF HELISOL, nakapareho nito. Huling Aklat ng Lemegeton natinawag na ARSNOVA o ARSNOTARIA, atbp. Ang mga Aklat na ito ay unang natagpuan sa Chaldee at Hebrew Tongue sa Jerusalem ng isang Hudyong Rabi; at sa pamamagitan niya naisalin ito sa wikang Griego at Latin.

PHP 700.00

PHP 700.00
Added to cart
Add to Cart
Adding ...

Discount has been applied.