Refer a friend and get % off! They'll get % off too.

นอสตราดามุสทำนายจุดอวสานของโลก

นอสตราดามุสทำนายจุดอวสานของโลก พร้อมคำทำนาย คำแปล และการตีความและวิคราะห์นี้ นำเสนอเรื่องราวของสงครามโลกคั้งที่สอง ที่นอสตราดามุสบอกไว้นานมาแล้วว่า สงครามครั้งนี้จีนและฝ่ายอาหรับเป็นผู้ก่อขึ้น ในขณะที่สหรัฐอเมริกาและรัสเซียจะร่วมมือกันปราบ ขอบข่ายของสงครามเป็นไปอย่างกว้างขวางทั่วทั้งโลก ในช่วงแรกของสงครามฝ่ายจะวันออก คือ จีนกับอาหรับจะชนะ แต่ในบั้นปลายของสงคราม สหรัฐอมริกาและรัสเซียจะปราบปรามฝ่ายตะวันออกได้สำเร็จ ในสงครามครั้งนี้จะมีการใช้อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธเคมี อาวุธเชื้อโรคและอาวุธปกติเข้าห้าหั่นกัน

You will get a PDF (869KB) file

$ 6.00

$ 6.00

Buy Now

Discount has been applied.

Added to cart
or
Add to Cart
Adding ...