Your Cart

Ang Karunungang Lihim Ukol Sa Suwerte, Grasiya At Mga Pagpapala

On Sale
PHP1000.00
PHP700.00
Added to cart
Ang lihim na karunungan na ito ay isinulat upang pagkalooban ng tulong ang mga nag-eespiritual hinggil sa mga pangangailangang material. Ipinauunawa sa mga magtatangan ng testamento na ito na ang bisa nito ay depende sa Diyos, kung ipagkakaloob sa iyo ang mga ito, at depende sa iyong katayoang espirituwal, kung nararapat ka ngang pagkalooban ng yamang pangmateryal.

Nakatala sa testamento na ito ang tungkol sa mga karunungan na nauukol sa pagtatamo ng mga kayamanang material, upang magamit sa marangal na pamumuhay at para sa pagtulong sa kapwa.

Kung masama ang inyong pagnanasa, ay isangtabi ang testamento na ito, sapagkat hindi aandar ang mga banal na salita sa loob nito kung ang puso at diwa ng gagamit nito ay masama.

Kung ang iyong diwa ay totoo, at likas sa iyo ang pagiging matulungin sa kapwa, sa pamilya, kung mataimtim kang manalangin ay hindi ka pagkakaitan ng tulong ng Diyos.

Ang bisa ng testamento na ito ay depende sa gumagamit, at depende sa Diyos, kung pagkakalooban ka Niya ng karampatang Kapangyarihan upang magkaroon ka ng yaman sa pamamagitan ng testamento na ito.

Huwag makakalimot sa Diyos at sa iyong kapwa-tao, upang ang biyaya ng Diyos ay patuloy na dumating ng walang tigil sa iyong buhay.

·         Cash On Delivery

·         4” wide x 6” height

·         Pocketbook Size

·         Handy

·         Softbound Book

·         Guaranteed Quality

·         Printed In Bold

·         12-14 Readable Fonts

·         No Cancellation of Orders Once Shipped

·         No Warranty

·         Can Be Pocketed or Pouched

·         Esoteric Books

Kunin ang iyong aklat dito : https://shopee.ph/msksvdd

Kunin ang iyong ebook dito: https://payhip.com/talamebs

#karununganglihim #agimat #antinganting #oracion #mahika #depensa #kaligtasan #proteksiyon #pangontra #panggagamot #kababalaghan #healing #miracle #lovepotion #pampasuwerte #luckycharm #gayuma

Customer Reviews

There are no reviews yet.
No products found