Amics de la Ciutat - Vic

AMICS DE LA CIUTAT - VIC és una associació, un espai i a l'hora un instrument de presència i participació ciutadana, que partint dels valors humanístics universals, treballa dins el marc de la ciutat de Vic per tal de preservar i fomentar la construcció del bé comú i del benestar de cada una de les persones que en formen part.

FRIENDS OF THE CITY - VIC is an association, a space and an instrument of citizen presence and participation that, based on the universal humanistic values, works within the framework of the city of Vic in order to preserve and promote the construction of good common and the well-being of each one of the people who are part of it.
 
AMIGOS DE LA CIUDAD - VIC es una asociación, un espacio ya la vez un instrumento de presencia y participación ciudadana, que partiendo de los valores humanísticos universales, trabaja en el marco de la ciudad de Vic para preservar y fomentar la construcción del bien común y del bienestar de cada una de las personas que forman parte.


https://www.amicsvic.cat