Michelle Rae aka Rae Kitano

Independent author of LGBT fiction.
https://tapas.io/raekitano