Your Cart

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY


Webronika LTD


Prodej grafických návrhů pro sociální sítě

1. Úvodní ustanovení

I.1 Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník nebo NOZ), jejímž předmětem je koupě grafického návrhu pro sociální sítě (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek https://payhip.com/ vyplněním a odesláním objednávky.


I.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je společnost: Webronika LTD, se sídlem 63 Umber House 3 Lismore Boulevard, London, England, NW9 4DF a IČO: 12803286


V otázkách neupravených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele.


I.3 Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.


I.4 Není dovoleno modifikování, prodávání ani další předávání obsahu, bez písemného souhlasu majitele a autorských práv k dané části. Částí obsahu dostupné pouze registrovaným uživatelům je určen výhradně těmto uživatelům. Šíření obsahu mezi neregistrované uživatele je posuzováno jako závažné porušení smluvních podmínek.


1. Objednávka

II.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese https://payhip.com/. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky https://payhip.com/. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce www.simpleshop.cz a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.


III. Kupní cena, daňový doklad

III.1 Ve shrnutí objednávky a na webové adrese https://payhip.com/ najdete konečnou cenu grafického návrhu. Prodávající není plátcem DPH, cena je tak konečná.


III.2 Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad - fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží.


1. Způsob a forma platby

2. 1 Způsob platby: Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti Stripe, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti Stripe.


3. 2 Možnosti plateb:

1. Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.

IV.3 Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná.


Zásady vrácení peněz

Protože produkty, které nabízíme, jsou digitální a nelze je vrátit, váš nákup má nárok na vrácení peněz pouze v následujících situacích (s výhradou našeho 30-denního okna pro vrácení peněz).


Nejsme schopni zpracovat refundace v následujících situacích:

  • Omylem jste zakoupili dva stejné produkty. Rádi vám vrátíme peníze za duplicitní nákupy. Stačí nám napsat a poslat ukázku nákupu na info@webronika.com
  • Popis produktu je zavádějící a neodpovídá doručenému produktu. Pokud dodaný produkt neodpovídá funkci popsané v popisu produktu nebo pokud produkt uvedený jako dodatek není doručen. Nebereme v potaz subjektivní názory na kvalitu nebo vzhled produktu.
  • Pokud se kupující domnívá, že produkt „nevypadá dobře“ nebo „není vysoce kvalitní ve srovnání s jinými zakoupenými položkami“ peníze nebudou vráceny.
  • Kupující nemá dostatečný software k otevření souborů
  • Kupující zjistil technickou závadu produktu (všechny závady jsme schopni vyřešit, stačí nás kontaktovat na adrese Info@grafikalehce.cz


1. Odpovědnost

VI.1 Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.


VII. Ochrana údajů

VII.1 Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

VII.2 Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

VII.3 Na požádání Vám podle možnosti obratem a písemně oznámíme, zda a jaké osobní údaje máme o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme.

VII.4 Možnost odhlášení

1. Chceme Vaše údaje použít k tomu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat.

VII.5 Celé znění Ochrany osobních údajů najdete v příloze č. 1.

VIII. Závěrečná ustanovení

VIII.1 Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

1. Mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího řízení); řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení.

2. Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci).


VIII.2 Účinnost

27. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 12. 2021. Informace jsou sdělovány informačními kanály, zpravidla e-mailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách https://payhip.com/ a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.