Refer a friend and get % off! They'll get % off too.

Shavi Rechikadzi

Zimbabwe Music & Arts Awards (ZIMAA) 2016 Best Fiction Book of the Year

Kubva kunaSarungano waNhasi, nganonyorwa inobata nezvirikuitika muchita chedu, asi panguva imwe, ichitidekadza nefungidziro yezvinotyisa......

Vakuru vakati, Chinokanganwa idemo, asi muti wakatemwa haukanganwi. Panotanga kupera vakomana vechikwata chaizvidaidza nezita rekuzvitsutsuma rekuti The Flava Crü, vanhu vanotadza kunzwisisa kuti zvauya sei. Chainyanyonetsa mapurisa ndeche kuti vakomana ava vaita sevaurawa negaranyanya rine nzwara dzino pinza, asi chiri chikara chavaitadza kudoma. Nyangwe panotanga kufawo vabereki vevakomana ava, pamwe negweta rainzi Robbie Rangwani, hapana akakurumidza kunyumwa kuti vese ava vakange vave kurumwa nechekuchera. Ko, handiti vakomana ava ndivo vamwechete vekuita gombedzanwa rekubata chibharo musikana webasa ainzi Nhamo Mpariwa? Handiti ndivo vabereki vekurangana, sevanhu vaive nemari nechiremera muchita, kuti vana vavo vasapikire mhosva iyi? Zvino, kana vaifunga kuti mhosva yavo yairova, vakange vave kuzvionera kuti dzimwe mhosva hadzirove asi dzinodzoka dzakura, dziine masimba anotyisa.....

ENGLISH BLURB

"If there is one thing that anyone who has read Musodza’s previous novel in Shona will have learnt to expect, it is a fearsome monster. He holds up his imaginary monster like a mirror against the real monsters of  Zimbabwean society. Musodza takes on several societal issues- sexual predation, the inadequacies of the justice system, the decadence and lack of nobless oblige of the elite- and wraps them in a fast-paced horror novel about summoning an ancient demonic entity..".- Edinah Masanga, Amplifying Women's Voices, 2015

From the master of Shona-language horror comes a tale of sexual violence, corruption in high places, injustice....and an unspeakable horror summoned by arts darker than anything yet seen in Zimbabwean lore.

Zimbabwe's law-enforcement services finally gets up on its hind legs to confront what appears to be a rise in incidents of sexual violence. Even so, the system is not perfect, and many victims will still fall through the cracks. Such as Nhamo, an orphaned domestic worker, who is raped by her employer’s son and his friends. The court acquits them, citing legal technicalities. Life goes on, as it surely must. 

Then, beginning with the judge, everyone associated with the case is found dead, the victim of vicious attack by a cryptid monster. From investigating a sexual offence, to a spate of grisly murders, Nomusa Mpala and her friends find themselves face to face with the unspeakable horror armed with demonic rage, summoned from the depths by a knowledge no human should ever possess, deployed to execute justice in a way that the system had failed. Masimba Musodza blends topical issues with the mythology of several cultures and ages to forge a book that will be hard to put down. Shavi Rechikadzi is the first novel in the Shona language to incorporate Lovecraftian lore.

You will get a EPUB (401KB) file

£ 1.25

£ 1.25

Buy Now

Discount has been applied.

Added to cart
or
Add to Cart
Adding ...