Shavi Rechikadzi

by Masimba Musodza

Vakuru vakati, Chinokanganwa idemo, asi muti wakatemwa haukanganwi. Panotanga kupera vakomana vechikwata chaizvidaidza nezita rekuzvitsutsuma rekuti The Flava Crü, vanhu vanotadza kunzwisisa kuti zvauya sei. Chainyanyonetsa mapurisa ndeche kuti vakomana ava vaita sevaurawa negaranyanya rine nzwara dzino pinza, asi chiri chikara chavaitadza kudoma. Nyangwe panotanga kufawo vabereki vevakomana ava, pamwe negweta rainzi Robbie Rangwani, hapana akakurumidza kunyumwa kuti vese ava vakange vave kurumwa nechekuchera. Ko, handiti vakomana ava ndivo vamwechete vekuita gombedzanwa rekubata chibharo musikana webasa ainzi Nhamo Mpariwa? Handiti ndivo vabereki vekurangana, sevanhu vaive nemari nechiremera muchita, kuti vana vavo vasapikire mhosva iyi? Zvino, kana vaifunga kuti mhosva yavo yairova, vakange vave kuzvionera kuti dzimwe mhosva hadzirove asi dzinodzoka dzakura, dziine masimba anotyisa.....

As law-enforcement finally gets up on its hind legs to confront what appears to be a rise in incidents of sexual violence. Even so, the system is not perfect, and many victims will still fall through the cracks. Such as Nhamo, an orphaned domestic worker, who is raped by her employer’s son and his friends. The court acquits them, citing legal technicalities. Life goes on, as it surely must. 

Then, beginning with the judge, everyone associated with the case is found dead, the victim of vicious attack by a cryptid monster. From investigating a sexual offence, to a spate of grisly murders, Nomusa Mpala and her friends find themselves face to face with the unspeakable horror armed with demonic rage, summoned from the depths by a knowledge no human should ever possess, deployed to execute justice in a way that the system had failed. Masimba Musodza blends topical issues with the mythology of several cultures and ages (and a good dose of Lovecraft) to forge a book that will be hard to put down.

 

You will get a EPUB (379KB) file.

£ 2.35

£ 2.35

Buy Now

Discount has been applied.

Added to cart