Refer a friend and get % off! They'll get % off too.

marketing can ban

Tài liệu học tập
Giáo trình marketing căn bản (giảng
viên biên soạn and provide a)
Giáo trình điện tử tiếp thị căn bản
Tài liệu tham khảo: các tài liệu viết
về marketing
Mục tiêu of môn học: Nắm vững those kiến thức
căn bản về those nguyên lý marketing and sự vận
dụng thực tiễn doanh nghiệp

You will get a PDF (8MB) file

$ 99.00

$ 99.00

To be able to receive payments, please enter your payment details.

Discount has been applied.

Added to cart