Refer a friend and get % off! They'll get % off too.

Kort arkitekturhistorie 1800-tallet til i dag

By Egil Sagstad
Både kurset og kursmaterialet tar utgangspunkt i læreplanens kompetansemål for arkitekturopplæringen i grunnskolen der det understrekes at opplæringen skal begynne med nærmiljøet, den arkitektoniske virkeligheten vi befi nner oss i. Derfor har vi begynt med skolebygningen, med klasserommet, korridoren, spesialrom, før vi går ut i skolegården og videre til gater, plasser og bygningsmiljøer som omgir oss, der vi har vårt daglige virke.
”I arkitektur står kunnskap om det fysiske nærmiljøet sentralt. Dette innebærer kunnskap om hvordan bygningskulturen, inne- og uterom, kan påvirke vår hverdag.”
Elevene skal bli kjent med sitt nærmiljø og de skal kunne samtale om opplevelsen av ulike typer hus og rom i nærmiljøet. Nærmiljøet er det miljøet elevene lever i, dvs. hjemmet, venners hjem, besteforeldres hjem, evt. hytta, skolen, veien til skolen og lokalene der de deltar i ulike fritidsaktiviteter. Det er kjøpesenteret, det kan være kirke eller annet forsamlingshus. Svært mange elever bor to steder fordi foreldrene er skilt.
Det er ikke få barn som bor på to kanter av byen eller reiser lange veier alene, både med
tog, buss og fl y. For mange blir nærmiljøet ganske stort. Dersom en defi nerer nærmiljøet der elevene lever og der de er sammen med sin familie blir også ferieleilighet eller ferieopphold i utlandet, inklusive fl yplassen, en del av elevenes nærmiljø. Mange barn er for lengst inne i dataspillenes verden og den virtuelle virkeligheten kan ha en ganske mektig og overveldende arkitektur. Må ikke denne arkitekturen også regnes inn i elevenes nærmiljø? Vi lever i arkitekturen. Den er konkret og læres ved å se, omtale og beskrive. Det er et av de ganske få fag man ikke kan lese seg til.
Ingvild Pharo og Egil Sagstad

You will get a PDF (10MB) file

NOK 39.00

NOK 39.00

Buy Now

Discount has been applied.

Added to cart