Refer a friend and get % off! They'll get % off too.

TAMBAHAN PERUNDANGAN PERSEKUTUAN

 

Mukadimah


BAHAGIAN I - PERMULAAN
Peraturan 1. Nama dan mula berkuatkuasa
Peraturan 2. Tafsiran
Peraturan 3. Pemakaian
Peraturan 4. Kewajipan penghuni dan pekerja
Peraturan 5. Pembagasan-pasir
BAHAGIAN II - HAD PENDEDAHAN DIBENARKAN
Peraturan 6. Had pendedahan dibenarkan
Peraturan 7. Had pendedahan dibenarkan apabila menggunakan alat pernafasan
BAHAGIAN III - PEMONITORAN PENDEDAHAN
Peraturan 8. Am
Peraturan 9. Pemonitoran pendedahan pekerja awal
Peraturan 10. Kekerapan pemonitoran
Peraturan 11. Pemonitoran tambahan
Peraturan 12. Pemberitahuan pekerja-pekerja
Peraturan 13. Kaedah pemonitoran dan analisa: Orang yang kompeten hendaklah menjalankan
pemonitoran
BAHAGIAN IV - KAEDAH PEMATUHAN
Peraturan 14. Kelengkapan kawalan
Peraturan 15. Pengendalian kelengkapan kawalan, pemeriksaan dan penelitian
Peraturan 16. Penyemburan air
Peraturan 17. Perlindungan pernafasan
BAHAGIAN V - KELENGKAPAN PERLINDUNGAN DIRI
Peraturan 18. Am
Peraturan 19. Arahan tentang penggunaan kelengkapan perlindungan pernafasan
Peraturan 20. Kelengkapan perlindungan hendaklah bersih dan disimpan dalam almari: Kelengkapan
perlindungan tidak boleh digunakan oleh orang lain
BAHAGIAN VI - PENGEMASAN TEMPAT KERJA
Peraturan 21. Permukaan
Peraturan 22. Pembersihan
BAHAGIAN VII - PEMERIKSAAN PERUBATAN
Peraturan 23. Pemeriksaan perubatan
Peraturan 24. Pemeriksaan perubatan yang ditetapkan
Peraturan 25. Laporan pemeriksaan perubatan
Peraturan 26. Pemeriksaan lanjut
Peraturan 27. Kewajipan mengambil langkah-langkah perlindungan jika pneumokoniosis telah berlaku
BAHAGIAN VIII - BILIK PERSALINAN DAN ALMARI
Peraturan 28. Bilik persalinan dan almari
BAHAGIAN IX - MAKLUMAT DAN LATIHAN PEKERJA
Peraturan 29. Latihan
BAHAGIAN X - PENYIMPAN REKOD
Peraturan 30. Laporan dan rekod perubatan
Peraturan 31. Rekod pemonitoran diri
Peraturan 32. Mengadakan rekod-rekod
Peraturan 33. Pemindahan rekod-rekod
BAHAGIAN XI - TANDA-TANDA AMARAN
Peraturan 34. Tanda-tanda amaran
BAHAGIAN XII - PELBAGAI
Peraturan 35. Pindaan Jadual
Peraturan 36. Penalti
JADUAL
SENARAI PINDAAN

You will get a PDF (240KB) file

MYR 6.99

MYR 6.99

Buy Now

Discount has been applied.

Added to cart
or
Add to Cart
Adding ...