Refer a friend and get % off! They'll get % off too.

Разработени теми + графики за държавен изпит за придобиване на бакалавърска степен по Макроикономика

Комплекта съдържа напълно разработени теми + графики и обяснения за държавен изпит по Макроикономика по следния конспект:

Конспект за държавен изпит на специалност Макроикономика образователно-квалификационна степен „Бакалавър”, випуск 2018 г.

1. Предмет, обхват и методи на икономикса. Основни теоретични икономически модели

2. Пазар и пазарен механизъм

3. Поведение на потребителя. Оптимизиране на потребителския избор

4. Фирмена теория и производство в краткосрочен период

5. Производство и технологичен избор на фирмата в дългосрочен период

6. Разходи, приходи и печалба на фирмата

7. Поведение на фирмата на съвършено конкурентен пазар

8. Поведение на фирмата на несъвършено конкурентен пазар – чист монопол

9. Олигопол и монополистична конкуренция

10. Факторни пазари

11. Пазар на труда

12. Капиталов пазар и пазар на земята

13. Общо пазарно равновесие и ефективност на конкуренцията

14. Функционални дефекти на пазара и икономическа роля на държавата

15. Национален пазар. Равнище на икономическата активност

16. Динамика на икономическата активност

17. Макроикономическо равновесие

18. Модел на дългосрочния икономически растеж

19. Краткосрочни колебания. Модел на съвкупното търсене

20. Фискална политика

21. Бюджет и фискална политика

22. Пари и парична политика

23. Фискална и парична политика при икономика на пълна заетост

24. Пари, лихвен процент и доход /моделът IS-LM/

25. Модел на отворена икономика /моделът Мъндел-Флеминг/

26. Потребление и спестяване в дългосрочен период

27. Инвестиционно търсене

28. Монетаризъм и рационални очаквания

29. Пълен макроикономически модел. Инфлация и безработица

30. Теория на международната търговия

31. Външнотърговска политика

32. Международен валутен пазар

33. Анализ на външноикономическите потоци

34. Европейска икономическа интеграция

You will get the following files:

 • DOCX (22KB)
 • DOCX (21KB)
 • DOCX (24KB)
 • DOCX (22KB)
 • DOCX (173KB)
 • DOCX (169KB)
 • DOCX (23KB)
 • DOCX (22KB)
 • DOCX (25KB)
 • DOCX (21KB)
 • DOCX (21KB)
 • DOCX (23KB)
 • DOCX (261KB)
 • DOCX (307KB)
 • DOCX (153KB)
 • DOCX (18KB)
 • DOCX (21KB)
 • DOCX (318KB)
 • DOCX (626KB)
 • DOCX (650KB)
 • DOCX (21KB)
 • DOCX (802KB)
 • DOCX (20KB)
 • DOCX (1MB)
 • DOCX (7MB)
 • DOCX (3MB)
 • DOCX (2MB)
 • DOCX (20KB)
 • DOCX (3MB)
 • DOCX (22KB)
 • DOCX (25KB)
 • DOCX (25KB)
 • DOCX (30KB)
 • DOCX (21KB)
 • DOC (122KB)

€ 61.00

61.00

Buy Now

Discount has been applied.

Added to cart