Refer a friend and get % off! They'll get % off too.

РАЗВИТИЕ НА ИНТЕРНЕТ И ОТВОРЕНИТЕ СИСТЕМИ

В тази книга няма да намерите обичайната информация за пакетно комутируемите мрежи, базирани на интернет протокол (IP). Тя не съдържа учебен материал, с който бихте могли да ад-
министрирате една мрежа. Направен е опит да се избегне класическото описание на седемте слоя на еталонния модел Open System Interconnect (OSI) и сигнализацията в класическите теле-
фонни мрежи Signaling System 7 (SS7). Тук няма да намерите теоретични описания на функциониращите днес протоколни стекове, нито пък следва да очаквате да научите някаква изклю
чителна технологична новост в областта на мрежите. Това не е учебник по програмиране и мрежово администриране. Основната и цел е, разкривайки по-интересни моменти от историята на зараждането и създаването на Силициевата долина, ARPANET и хакерската култура, да съумеете да вникнете във философията на отворените системи за комуникация, свободния софтуер и отворения код. Безспорно тук ще научите повече за появата и развитието на важни идеи, заложени в мрежата, известна днес като Интернет, някои протоколи на Интернет, еволюцията на методите за маршрутизация и адресиране, някои базови аспекти на сигурността и управлението на автономните
системи, предаването на мултимедийно съдържание и др. И тъй като всяко ново нещо е добре забравено старо, съвременният Интернет не прави изключение от това правило.

СЪДЪРЖАНИЕ
От автора 7
За автора 8
Благодарности 9
УВОД 11
ГЛАВА 1
ТАЙНАТА ИСТОРИЯ НА СИЛИЦИЕВАТА ДОЛИНА 17
Кратка история на инженерното образование в САЩ 19
“Defense Valley“ 23
Програмата „Аполо" 29
Първата електронна война 32
Идването на „силиция“ в долината 39
Intel не са първи 43
Образователната политика на САЩ 45
ГЛАВА 2
ФРАГМЕНТИ ОТ ИСТОРИЯТА НА ARPANET 55
Операционните системи 60
Формат на пакетите 80
CYCLADES и IP дейтаграмите 90
Мониторинг и контрол 98
Internet Message Protocol (IMP) 99
ICMP 100
TCP/IP 102
UNIX Sockets 105
Initial Connection Protocol (ICP) 106
DTP 109
FTP 109
4
Telnet  110
Remote Job Entry 111
Електронната поща 111
Network Voice Protocol 115
Развитие на мрежата 115
Port Expander 117
Отделяне на адреса за доставка 119
Развитие на мрежата след 1980 120
TCP/IP 122
ALOHAnet и Ethernet 125
Мостове 132
Spanning Tree Protocol 134
DNS 143
Преходът към TCP 145
Мрежата в останалата част на света 149
Организацията на Интернет 153
IPv4 и IPv6 159
Мултикастинг 163
ГЛАВА 3
МАРШРУТИЗАЦИЯ НА ПАКЕТИТЕ 181
Gateway to Gateway Protocol (GGP) 188
Routing Information Protocol (RIP) 189
HELLO 190
BUTTERFLY шлюзове 191
MILNET 191
Exterior Gateway Protocol (EGP) 195
NSFNET 195
Butterfly mailbridges 199
Моделът ISO 7498-1 204
Още за RIP 206
Разширения на протокола 209
Shortest Path First (SPF) 211
5
Open Shortest Path First (OSPF) 214
Хедър на OSPF пакетите 218
Още за EGP 219
Общата схема на работа 223
Обработка на маршрутната информации (Decision Process) 227
Обработка на маршрутната информация в BGP 228
Конфликти при маршрутните политики 228
Изработка на маршрутни политики 230
Формат на BGP съобщенията 232
BGP UPDATE Message (Type 2) – Съобщения за актуализации 234
Path Attributes (атрибути на пътя) 235
BGP NOTIFICATION Message (Type 3) – Съобщения за
уведомяване 236
Видове хардуерни архитектури 240
Основни компоненти на рутера 242
Видове хардуерни рутерни архитектури 244
Малко за QoS 251
Основни принципи на рутиране при MPLS 252
Рутиране при мултикаст 255
ГЛАВА 4
ЗАРАЖДАНЕТО НА ХАКЕРСКАТА КУЛТУРА
И ПРОЕКТЪТ GNU 269
Операционната система UNIX 270
Концепции в UNIX 280
Piping и Redirection 284
Redirection 286
wc < myoutput.txt 287
Piping 287
cat myoutput.txt | grep 1287
Основни команди в UNIX 287
Файловата система 290
Достъп до файловете 291
6
Разходка из файловата система на UNIX/Linux 293
Хакерската култура, GNU и Linux 296
Какво представлява отвореният хардуер? 327
Отворените авторски права 328
3D компютърните игри 329
Виртуалните операционни системи 334
Организация на конвенционалната разширена машина 339
Рекурсивно изпълнение 344
ГЛАВА 5
БЪДЕЩЕ И ПЕРСПЕКТИВИ 347
SDN Big Data OpenStack и Apache Cloud Stack Internet
of Things 347
Software Defined Networks (SDN) .347
BigData 354
OpenStack и Apache CloudStack 356
Internet of Things 359
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 371
РЕЧНИК И СЪКРАЩЕНИЯ 375
БИБЛИОГРАФИЯ 389

You will get a PDF (17MB) file

€ 2.00

2.00

To be able to receive payments, please enter your payment details.

Discount has been applied.

Added to cart