රූපලාවන්‍ය මාර්ගෝපදේශය

රුපලාවන්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ නව දැනුම සොයා යන සැමට විදේශීය හා දේශීය දැනුම අත්දැකීම් ඇසුරින්, නව පරපුරට ලබාදීම සඳහා අනාගත සිහින කරා යන ගමනේදී අත්වැලක් වන්නට, න්‍යායික දැනුම සහ සාමාන්‍ය දැනුම වර්ධනය කිරීම සඳහා රුපලාවන්‍ය ඉගැන්වීම් වලදී භාවිතා කල හැකි වටිනා ලිපි.රූපලාවන්‍ය ඉගැන්වීම් වලදී භාවිතා කල හැකි වටිනා දැනුම් එකතුවක් සමග සියලුම දේ කාටත් තේරෙන සිංහලෙන්..Academy සඳහා විශේෂ ලිපි එකතුවක් සඳහා ඉල්ලුම් කල හැකි අතර .. ඇනවුම් කිරීම සඳහා publicgalary@gmail.com ලිපිනය හරහා සම්බන්ධ වීමෙන් පහසුවෙන් සාමාන්‍ය ලෙස රුපියල් වලින් ගෙවීම් කිරීමට විස්තර සහ ලිපි Email මගින් ගෙන්වා ගත හැක.👩‍🎓👨‍🎓👩‍🎓👨‍🎓